Dokumenty školy

Dokumenty ke stažení

Na požádání jsou k nahlédnutí v kanceláři školy:

 • Organizační řád
 • Výroční zpráva o činnosti školy
 • Výroční zpráva o hospodaření školy
 • Inspekční zpráva
 • ŠVP (plné znění)

Charakteristika ŠVP

Zaměření školy

Název školního vzdělávacího programu „Moudrost medvědí“ byl vytvořen na základě směru, ke kterému se snaha školy ubírá. Snahou školy a školního vzdělávacího programu je především vést žáky k životní moudrosti a moudrému uvažování nad životními hodnotami a prioritami. Prioritou ve vzdělávání a výchově je pro školu především sám člověk a společnost. Tuto skutečnost se škola snaží začleňovat nejen do vyučování, ale také do samotného výchovného působení školy na žáka. Snaží se tak klást důraz na demokratičnost, otevřenost, spolupráci a respektování druhých.

Hlavní priority tohoto přístupu jsou:

 • poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní, všestranný rozvoj osobnosti žáka,
 • výchova k demokratičnosti a pochopení svobody člověka,
 • otevřenost člověka ke své společnosti,
 • začlenění se do společnosti a respektování požadavků společnosti (integrace),
 • začlenění žáků se SVPU, žáků tělesně postižených a žáků s jiným postižením do současné společnosti,
 • snaha naučit žáky respektovat druhé, vést je k toleranci a uznání jiných ras, respektování a pomoc potřebným osobám, a snaha o odbourání nežádoucích předsudků,
 • další prioritou je také rozvíjení komunikačních dovedností žáků nejen v mateřském jazyce, ale i v informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích,
 • předcházení nežádoucím sociálně patologickým jevům,
 • vzájemná spolupráce mezi učiteli a žáky a mezi samotnými žáky navzájem.

Výchovné a vzdělávací strategie

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků jsou uplatňovány všemi pedagogickými pracovníky školy při výuce i mimo ni.

Motto: „Každý z nás se učí celý život.“